:: درباره شورای زنان فرهیخته ::
شورای راهبردی زنان فرهیخته با نظر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی جناب آقای دکتر حمید میرزاده در تاریخ 92/7/21 تشکیل گردید.

این شورا در حال حاضر متشکل از 14 عضو ثابت می باشد که با حکم رییس محترم دانشگاه منصوب گردیدند. ریاست شورا را خانم دکتر فاطمه طباطبایی به عهده دارند.نایب رییس خانم دکتر خدیجه آرین و دبیر شورا خانم دکتر متینه پاکیده میباشند.

شورای راهبردی در‌صدد است تا با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، فرصت‌های لازم را جهت رشد و توسعه کمی و کیفی مشارکت زنان دانشگاه آزاد اسلامی و دستیابی زنان به فرصت‌های برابر در عرصه‌های مختلف علمی و جایگاه‌های مدیریتی فراهم كرده و در این راه گامی مؤثر و سازنده در جهت توسعه پایدار بردارد.
:: اطلاعیه ها و اعلانات ::

  • راه اندازی سامانه بانوان 7
  • راه اندازی سامانه بانوان 6
  • راه اندازی سامانه بانوان 5
  • راه اندازی سامانه بانوان 4
  • راه اندازی سامانه بانوان 3
  • راه اندازی سامانه بانوان 2
  • تکمیل اطلاعات
  • راه اندازی سامانه بانوان